Sulge otsing

Otsi kodulehelt

Kvaliteedipoliitika

Juhtkond on kehtestanud Laadur Grupi kvaliteedipoliitika, mis fikseerib ettevõtte tegevuse põhisuunad. Poliitika on vahendatud visiooni ja missiooni kaudu, mis on töötajatele edasi antud ja mõistetud kogu organisatsioonis ja mille aktuaalsust jälgitakse regulaarselt.

Laadur Grupi visiooniks on pakkuda klientidele parimat koostööd ja olla juhtiv masinate ja lahenduste tarnija , kaasates sellesse ettevõtte kõik töötajad.

Laadur Grupi missiooniks on pakkuda klientidele parimat võimalikku tehnikat, laosisustust ja lahendusi koos kvaliteetse hooldusega, mis hõlmab seadmete kogu elutsüklit, arvestades nii klientide, töötajate kui ka investorite huvidega. Läbi ühtse meeskonna seda arendades ja motiveerides tagame oma tegevuste pideva parendamise ja sellega ettevõtte jätkusuutlikkuse ja stabiilsuse.

Väljaarendamise, rakendamise ja pideva parendamise tagamiseks:

  • Juhtkond kehtestab kvaliteedipoliitika ja kvaliteedieesmärgid ning loob süsteemi kõikide töötajate informeerimiseks.
  • Juhtkond tagab kõikide töötajate informeerituse protsessidest turul, ettevõtte edusammudest, plaanidest ja muudatustest.
  • Juhtkond määrab kõikide töötajate kohustused ja volitused. Vt struktuur ja ametijuhendid.

Juhtkonna esindaja on ostudirektor, kellel on kohustused ja volitused tagamaks:

– kvaliteedijuhtimissüsteemile vajalike protsesside loomise ja rakendamise
– juhtkonna informeerimise kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimisest ja parendusvajadustest
– teadlikkuse edendamise kliendi nõuete kohta kogu ettevõttes

Allüksuste juhtide kohustuseks on tagada, et nende töötajad saaksid aru ja kasutaksid ettevõttes loodud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Igal juhil on õigus ja vastutus korrigeerida või peatada tema vastutusvaldkonda kuuluv protsess, kui selle käigus esineb kõrvalekaldeid dokumenteeritust. Juhtide kohustused ja vastutused määratletakse ametijuhendites.

Iga töötaja on vastutav kvaliteedi tagamise eest oma tegevusvaldkonnas ja kohustatud juhinduma oma tegevuses heakskiidetud tegevusmeetoditest. Töötaja ülesandeks on kontrollida oma tegevuste kvaliteeti. Igal töötajal on õigus algatada parendustegevusi süsteemi või toote kvaliteedi parandamiseks.